Etický kódex

Etický kódex je základným dokumentom pre formovanie firemnej kultúry našej spoločnosti.

Etický kódex:
- určuje základné smery, ktoré by mali dodržiavať všetci zamestnanci.
- berie na vedomie zodpovednosť voči spoločnosti, spolužitie s partnerskými spoločnosťami a základnú etiku pre každého zamestnanca.
- je založená na našej vízii a hodnotách, a to konkrétne na podpore našej obchodnej stratégie.

Štandardy správania sa
                                                                      
Zdravie a bezpečnosť

Pre našu spoločnosť je dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na prvom mieste. Spoločnosť zabezpečuje,aby všetci jej zamestnanci si boli vedomí platných predpisov a že zamestnanci dostávajú zodpovedajúce školenie týkajúce sa zdravotných a bezpečnostných požiadaviek. Nebezpečné pracovné podmienky, musia byť okamžite hlásené GSK požiarnej hliadke alebo zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Drogy a alkohol

Práca vyžaduje jasné myslenie a často aj schopnosť rýchlo reagovať.Výkon práce pod vplyvom alkoholu, drog alebo psychotropných látok na pracovisku alebo počas pracovnej doby i mimo pracoviska zamestnávateľa; odmietnutie podstúpiť dychovú skúšku (odber krvi) na prítomnosť alkoholu, drogy alebo psychotropných látok na pracovisku alebo v pracovnej dobe aj mimo pracoviska sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Násilie

Bezpečné pracovné prostredie znamená pracovisko bez násilného správania súvisiaceho buď s telesnými alebo slovnými útokmi. Je prísne zakázané vykonávať akékoľvek nepriateľské činy, zastrašovania, agresie alebo šikanovanie alebo expresné správanie spojené buď s fyzickými alebo verbálnymi útokmi bez ohľadu na vykonávanú pracovnú pozíciu zamestnanca v našej spoločnosti.

Obťažovanie

Sexuálne obťažovanie je definované ako verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého cieľom alebo ktoré vedú alebo by mohli viesť k porušeniu dôstojnosti človeka. Systematické psychologické prenasledovanie, útoky a zastrašovanie, rovnako ako sexuálne obťažovanie zamestnanca zo strany svojho nadriadeného alebo iných zamestnancov v našej spoločnosti je zakázané. Nebude to tolerované na pracovisku za žiadnych okolností.

Diskriminácia

Nezákonná diskriminácia alebo obťažovanie je zakázané. Zamestnanec nesmie akoukoľvek formou ohrozovať, zastrašovať, vykonávať nepriateľské činy alebo urážať na základe odlišnej ľudskej rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, národnosti, veku, zdravotného postihnutia či politického presvedčenia. Rozhodnutia o nábore, zamestnaní, povyšovaní, hodnotení, pri prevedení na inú prácu a ukončenie sa vykonávajú na základe právnych, objektívnych a nediskriminačných kritérií.

Vzhľad zamestnanca

Od zamestnanca GSK sa očakáva dostatočne kvalitné oblečenie, dodržiavanie osobnej hygieny a čistoty,  ktorá reprezentuje nielen zamestnanca, ale aj spoločnosť. Zamestnanec používa poskytnuté pracovné a ochranné pomôcky a dodržiava všetky bezpečnostné predpisy a technológie pre spoľahlivý výkon práce.

Ochrana dobrého mena a majetku spoločnosti

Každý zamestnanec verejne reprezentuje nielen seba, ale aj našu spoločnosť. Z tohto dôvodu  by sa každý zamestnanec mal starať o dobré meno spoločnosti a chrániť jej záujmy. Každý zamestnanec je povinný chrániť duševný aj materiálny majetok spoločnosti. Telefón, fax, e-mail, rovnako ako IT vybavenia, vrátane hardvéru a softvéru možno použiť len v spoločnosti na pracovné účely. Zamestnancom nie je povolené bez príslušného oprávnenia kopírovať alebo reprodukovať softvér, ktorý je chránený autorským zákonom.

Konflikt záujmov

Konflikt záujmov môže mať mnoho foriem. Možný konflikt záujmov môže nastať, ak my sami, naši rodinní príslušníci alebo naši priatelia:
- sa zapájame do činností, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť so záujmami našej spoločnosti,
- používame firemný majetok, informácie alebo prostriedky na osobný prospech alebo v prospech druhých,
- prijímame akékoľvek osobné finančné výhody od kohokoľvek, kto má alebo žiada o obchodný vzťah so spoločnosťou.
Mali by sme sa vyhnúť konfliktu záujmov, kedykoľvek je to možné. Každý potenciálny konflikt záujmov musí byť prerokovaný s oddelením ľudských zdrojov.

Prijímanie a ponúkanie darov

Prijímanie alebo ponúkanie darčekov môže vybudovať dobré obchodné vzťahy, ale tiež to môže ovplyvniť schopnosť príjemcu urobiť objektívne rozhodnutie, ktoré môže prípadne spôsobiť konflikt záujmov. Preto je treba vždy starostlivo zvážiť relevantný účel, primeranosť a zákonnosť ponúkaných alebo prijatých darov. Ak  jediným účelom je získať výhodu, takáto ponuka alebo prijatie daru je považované za porušenie nášho kódexu.
Nikdy nemôžeme ponúkať alebo prijímať dary, ktoré sú nezákonné alebo sú to peňažné dary alebo ekvivalent peňažných darov (napr. peňazí, darčekových poukážok, bankových šekov, atď.). Neprípustné dary zahŕňajú dary vládnym činiteľom.

Zdieľajte tento príspevok cez SNS.

Keď kliknete na ikonu, presmeruje to na príslušnú prihlasovaciu stránku SNS.